Slægten Rolsted fra 1760


Fra Løvenborg Godsarkiv fundet og skrevet af Andje Schwalm.Løvenborg Gods 1732 -1904

Diverse Skov – og Jagtsager

(Rolsteds brev til Hofjægermester Baron Løvenskiold 1829)

Underdanist Promamotion !

Hermed giver Jeg mig den underdanige Frihed at sende deres Høivelbårenhed en fortegnelse over de Aske – og Elme Skibsbyggeren har udtaget til Admiralitetet. – Jeg tror nok at vi Haver funden de gamle, som forhen var taget, men vi gik de forbi som stod på Grøvten ud til Marken No 1 – og tog i disses Sted nogle andre. – Skibsbyggeren, som er en vakker lille Mand, er hos os endnu, da Han skal oppebie(1) nærmere Ordre til sin Afreise, Hvilken Han venter i Morgen med Posten. –

Med Frøken Hof er det ganske det samme, Doctoren var her igaa. – Jeg tror det skal være noget bedre med Jomfu Troutner.
Madam Scherg er vel, Hun beder deres Høivelbaarenhed at sige til Baronessen at en af Kanariefuglene er død for et par Nætter siden.
De øvrige, saavel som Poppen ere raske.
En af Svanerne er desværre død i Hønsegaarden, den skal endogsaa været død førend Deres Høivelbaarenhed reiste, men hvorfor det ikke er sagt ved jeg ikke Aarsagen til, da Madam Scherg først har opdaget det igaar at den var død. –

Den Allersødeste(2) befinder sig i Høiste Velgaaende, og føler sig nu meget godt fornøyet med sin forandrede Stilling, men derimod den første Aften og Dag var Hun meget utilfreds og længselsfuld, thi Hun klynkede og klagede bestandig, og jeg kunne se paa Hende, at Hun ret af Hiertet længtes efter Deres Høivelbaarenhed, da jeg næste Dag var paa Gaarden, søgte Hun strax den smalle Gang for at komme op og see om Hr Baronen var der, men forgjæves. – Hun er saa from at Hun ikke knurrer af et Menneske i Huset, og Niels kan kysse og klappe Hende saa meget Han lyster, da Hun vil gierne have det, ja Hun er saa god, at Hun tillader Lystig lægger sig paa Puden ved Hendes Side. – Jeg har i Dag faaet Efterretning fra Fader, Han bedrer sig Gud være lovet godt.- Marie kom igaar fra Soede. – Jeg og mine ere Gud skee Tak ved Helbreden. – Trine og Marie beder Deres Høivelbaarenhed modtage Deres underdanige Recpect.


 Løvenborg den 17. Matz 1829        Underdanigst Hans Christian Rolsted

 

Høivelbaaren
    Hr. Kammer Herre og Hofjægermester
                     Baron Løvenskiold

(1) Vente  (2) Baronens (ynglings) hund


Høivelbaaren
    Hr. Kammer Herre og Hofjægermester
                     Baron v. Løvenskiold
     i. København
     Store Kongensgade No. 51


Nu er Begyndelsen start med at fælde og overskære Træerne til Admiralitetet, med 8 Mænd, saa Jeg vil haabe at de skal være færdig noget over 14 Dage. – Saavidt jeg skiønner, har deres Høivelbaarenhed solgt godt, især med Hensyn til, hvad Priis Elmetræer har, naar det sælges ved Auctioner, ss er det ekke søgt af Kiøbere, men altid vrages det.-

De Træer som ere fældede igaar og i dag, de kan jeg ikke sige andet end de ere pænt og næt taget ved Jorden, og Arbeiderne har lovet at de alle bliver gode; det vil sige, enkelte, som er noget vanskelige at drive vil vel faa noget Høirre Stød. – Hvad Transporten angaar/: som vel ikke kan skee førend der er tilsaaet, dels faae nogen til at paatage sig samme, og dels for at Skoven vil blive alt for blød til at kiøre paa:/ da vil Forvalteren nok i dag tilskrive Deres Høivelbaarenhed. –

Min Trine har desværre faaet den slemme Feber iaar igien; Hun har havt den 2 gange. – I 6 dage var Hun plaget af en forfærdelig Hovedpine, som indfandt sig paa bestemt Tid, og tog af paa bestemt Tid. – Jeg talte strax Doctoren derangaaende, sidst da Han var paa Gaarden, og Han ordinerede Igler i Tindingen og Damp af Hyldeblomster, som ogsaa fordrev Hovedpinen, men saa indfandt Feberen sig. – Doctoren har været Her i Dag, og Han mente at Hun snart skulde blive Feberen qviet, thi Naturen havde igaar hjulpet sig selv. –
Havemanden er heller ikke vel i disse Dage, skulde Han bare ikke faa Feber. – Marie og Niels er to Hælte, de holder dem tappert. – Min gode gamle Fader bliver dog ved at bedre sig, men langsomt, og Kræfterne er saa sene at komme til. –

Løvenborg den 27d Martz 1829

   Underdanigst Hans Christian Rolsted


Høivelbaaren
Hr. Kammerherre Hofjægermester Baron Løvenskiold.  


Løvenborg gods avlsbygninger.