Slægten Rolsted fra 1760

& Randis familie aner.
2. Navne oversigt

1. Find person

2. De tidligste aner

Video om Niels Bosteder

12 min.Slægtsvideo

1. Kontakt
2. Nyheder

1. Forside

1. Tidstavle

2. Danske Krige

Stamfar
Niels Rolsted

Carl Frederik  Hermann Rolsted

Charlotte Christine Amalie Rolsted

Hans Christian
Rolsted

Eggert Christopher Rolsted

Rasmus Rolsted

Henrik Wilhelm
 Rolsted

1. Slægt & Samtid

Løvenskiold

2. Index

Hans Christian Rolsted.

Hans Christian Rolsted, blev født den 10. juni 1796 i Ny Sonnerupgård, Tuse Mark, Kundby, Holbæk og døde den 24. januar 1873 i en alder af 76 år.

Hans blev gift med Cathrine Marie Nielsen den 8. maj 1822. Cathrine blev født den 26. april 1797 i Kalundborg, Bromme, Sorø og døde den 5. maj 1877 i en alder af 80 år.


  Niels Frederik Christian Rolsted, blev født d. 29. juni 1825  i  Butterup, Holbæk. Død den 14. Aug. 1861,  36 år. Gammel.Niels Frederik blev gift med  Frederikke Vilhelmine Halberg. 8. Maj 1856. Frederikke blev født i juni 1831, hun døde den 13. April 1877.

Niels Frederik Christian Rolsted. Hans Christian Vilhelm Rolsted.

Om Niels Frederik Christian Rolsted.


Niels Frederik Christian var ansat på godskontoret på Ryegård i 2 år, og på Aggersvold i 3½ år.

I 1854 blev han ansat som fuldmægtig på herredskontoret i Holbæk. Han var godsforvalter på Frydendal (Torbenfeldt) i 1857.


Niels Frederik Christian har med sine breve til forældrene i årene 1846 til 1854, efterladt sig et uvurderligt udsagn om livet som soldat i tre års krigen 1848 til 1851.
Hans beretninger fra slaget ved Fredericia og slaget ved Isted har historisk interesse, men de fortæller også om forholdene som soldat på den tid, og ikke mindst hans holdning til det at være soldat.


Hans død i 1861 valgte han selv, men hvad årsagen var til den beslutning kendes ikke.

Der udspiller sig igen i 1877 endnu et drama da Niels enke Frederikke dør, og blot 14 dage sener dør datteren Marie, og kun 8 dage senere dør Niels mor i en alder af 80 år.


At det skyldes sygdom kan være en nærliggende tanke, Niels enke Frederikke var kun 45 år da hun døde og datteren Marie kun 17. år.
Niels moders død 8 dage efter barnebarnets død, kan sikkert tilskrives, at hun som enke på 4. år i en alder af 80 år, har mistet lysten til at leve efter svigerdatteren og barnebarnets død.


Frederikke der mister sin mand da hun er 30. år, og datteren Marie der mister sin far som 1-årig , har haft nogle hårde skæbner.
F.eks. må Frederikke efter sin mands død finde sig et forsørgelsesgrundlag. Hun bliver ansat på asylet i Holbæk i 1867, men viser sig ikke at være egnet og mister derfor jobbet igen. Om hun har fundet andet job senere vides ikke, men hvis ikke har hun og datteren haft en hård tilværelse, der var jo ikke megen hjælp at hent på den tid.   

Læs mere.

De to nedenstående breve fra Niels Frederik Christian Rolsted til sine forældre, er to af de mest interessante.

Det første fortæller om det at skulle være soldat, og det andet brev fortæller om det berømte slag ved Isted den 25. juli 1951.

Valdbygaard d. 2. Februar 1849


Kjæreste Forældre!

Foranlediget af Faders kjære Brev af 29. f.M., for hvilket saavelsom for det af 23. f.M. takkes, skriver jeg disse Linier for at meddele Dem mine Anskuelser om den forestaaende Udskrivning, der ikke ere saa ganske overensstemmende med Deres, thi jeg indseer i Sandhed ikke at det er saa stor en Ulykke at blive Soldat, som De, efter Faders Brev at dømme, anseer det for.

Jeg vil ingenlunde nægte, at det jo i Begyndelsen vil være mindre behageligt at blive sammenstuvet i en Kaserne blandt en Mangde ubekiendte Mennesker, ligesom Exersitsen vel ogsaa i den første Tid vil blive noget anstrangende, men det kan dog ikke blive værre end man nok kan holde det ud, og den Tid i hvilken man exerceres anseer jeg ingenlunde for spildt, da, efter min Formening, ethvert ungt Menneske kan have godt af at blive lidt hærdet ved legemlig Anstrangelse, ligesom det maaskee ogsaa kan vare til Gavn i Fremtiden at vandt til at bruge Vaaben, da man ikke i disse urolige Tider veed hvad der kan skee. - Hvad dernæst den øvrige Tjenestetid angaaer, efterat Læretiden er overstaaet, da anseer jeg heller ikke den for et saa betydeligt Onde at man skulde prøve nogen store Opofrelser for at blive den qvit; thi den varer jo dog ikke længere end nærværende Krig staaer paa, og denne maa dog med Guds hjalp faa ende i Sommerens Løb, hvad enten den saa, endes til Skade eller til Gavn for os; jo! det kunde vel endog tænkes at der slet ingen Krig blev meere, men at der derimod kom en Fred istand forinden Vaabenstilstandens Udløb. Skeer dette ikke, men Krigen derimod igen bryder ud i Foraaret, saa anseer jeg heller ikke det for nogen Ulykke at komme til at stride for sit Fædreland, hvorimod jeg snarere anseer det som Noget man bør vare stolt af, og hvorfor Ingen bør undslaae sig. -

Selv naar vi ville tænke os det væste Tilfælde, nemlig det at jeg skulde falde, saa maa vi ikke glemme at saadant ikke skeer uden dens Villie der raader over Livet og over Døden, og som ligesaavel beskærmer i Krigens Tummel som i Hjemmets fredelige Sysler, og skulde dette endelig skee, da, hvor tungt det end vilde vrere for mig at skilles fra mine Kjære, kan dog ingen nægte at det var en hæderlig Maade at ende sit Liv paa, jo! jeg kan ikke tænke mig en skjønnere Død end den, at døe for sit Fædrelands ære og Vel. Kommer jeg derimod lykkelig og vel tilbage, maa det altid være en kjær Tanke at have bidraget til Fædrelandets Frelse.

Jeg kan saaledes ikke dele Deres Beklagelse over ikke at kunne stille en Anden for mig, hvilket vilde være mig meget imod, da jeg aldrig for min egen Skyld vilde giøre det mindste Skridt for at blive fri. –

Imidlertid skal jeg dog nok, da jeg seer at det er Dem saa meget om at giøre at jeg ikke bliver udskrevet, anmelde Brystsvaghed ved Sessionen, hvilket jeg rigtignok ikke troer vil hjælpe, da jeg ikke troer at Nogen kan see paa mig at jeg feiler Noget, og min Angivelse næppe bliver taget gyldig.
Jeg kan heller ikke faae bildt mig selv ind at jeg egentlig har noget svagt Bryst; desuden befinder jeg mig allerbedst naar jeg er dygtig i Bevægelse, saa jeg troer ikke Exersitsen vil skade mig. - Det er ikke bestemt endnu, naar Sessionen skal afholdes her, men den skal efter Forelydende være den 26 ds., saa vi komme da ikke ind før i en mildere Aarstid, hvilket jo er meget godt. -


Jeg maa nu bede Dem kjære gode Forædre, at De endelig ikke bestandig seer Sagen fra den mørke Side, men betragter det Hele som Noget, der vel, under andre Omstrendigheder, kunde ønskes ikke skeete, men som under nuværende Omstændigheder Enhver maa finde sig i.

Det glæder mig at De nu snart ere bleven Hosten qvit, min er forbi for længe siden og jeg er nu fuldkommen rask. - Det var rigtignok en sørgelig Ende Julen havde for de stakkels Mennesker i Jyderup. - Lev nu vel kjæreste Forældre! og hils mine kjære Sødskende og andre Bekjendte fra

Deres altid hengivne
                                                          Niels

E. SK.:

Hils Grethe og bring hende min Gratulation til hendes Geburtsdag d. 14. ds.
- Forvalteren beder at hilse.


Hans Christian Vilhelm Rolsted f. 4. Mai 1854 i Ondløse, Søn af Godsforvalter paa Frydendal Niels Frederik Cristian R. og Frederikke Vilhelmine Halberg,

Gift d. 14. Juli 88 i Ordrup m.
Johanne Lucia Andersen, f. 26. Feb. 61 i Kbh., D. af Sadelmag 4. maj 1854.

Om Hans Christian Vilhelm Rolsted

Hans Christian Vilhelm Rolsted beskrives i Slægteforskernes bibliotek, således:  
Hans Christian Vilhelm, f. 4. Mai 1854 i Ondløse, S. af Godsforvalter paa Frydendal Niels Frederik Kristian R. og Frederikke Vilhelmine Halberg, 74 Skolelærereks. fra Jonstrup, 74—76 Huslærer (Holsteinborg Skovriderbolig), 77 Timelærer ved Kbh.s Kommuneskoler, 78 cand. phil., 82 fast ansat Lærer, 83 Lærer ved det kgl. Opfostringshus, 95 Skoleinspektør ved Oehlenschlager’sgades Friskole. 99—05 Formand i det pædagogiske Selskab, 00 Viceskoledirektør i Kbh., 04 R.*, Medlem af Bestyr, for. Selsk. af 7. Sept. 1898 til Støtte for faderløs Ungdom, for Kbh.s Husflildsfor- ening og af Hovedkomiteen for Børnehjælpsdagen, Repræsentant i Forældreforeningen; g. 14. Juli 88 i Ordrup m. Johanne Lucia Andersen, f. 26. Feb. 61 i Kbh., D. af Sadelmagermester Johan Anton A. og Nicoline Lucie Hansen

Michael Herman Rolsted, søn af Hans Christian Rolsted og Cathrine Marie Nielsen.Født 15 nov. 1830 død 1913. Michael blev ikke gift.

Om Michael Herman Rolsted:
Han var gartner på Løvenborg gods efter sin far Hans Christian.
Skovfoged i Bromme Skov under Sorø Akademi fra 1862 til 1906,
Dannebrogsmand, dekoreret 26. maj 1892.

Michael omtales rosende i bogen Sorø, udgivet af Soransk Samfund 1931.
Iflg. FT 1870 havde han søsteren Margrethe Sophie boende som husholderske, ligesom hans forældre Hans Christian og Cathrine Marie boede hos ham som pensionister.

Viceskoledirektør Hans Rolsteds,  fader, godsforvalter R., døde i en ung alder, hvorefter Hans og hans søskende fik deres hjem hos farbroderen, Michael H. Rolsted Bromme.
Herfra sendtes Hans R. til Sorø akademi, hvor han blev student, og senere på Jonstrup seminarium.
I en lang årrække tilbragte Hans sine ferier i Bromme og senere i Sorø.

I soranerarkivet har jeg fundet følgende dokument.

Find Rolsted person

Efterslægts oversigt

Find Rolsted person

Niels Frederik Christian Rolsteds og Frederikk Vilhelmine Halberg fik 3. Børn:


1-Niels Frederik Christian Rolsted f. 29.06.1825, Butterup, Holbæk, d. 14.08.1861, Frydendal, Holbæk

 + Frederikke Vilhelmine Halberg f. Efter Jun. 1831, København, d. 13 Apr. 1877, Trinitatis

|----2-Hans Christian Vilhelm Rolsted f. 4.05.1854, Undløse, Holbæk,, d. 9.11.1916, Ordrup, Gentofte

|     + Johanne Lucia Andersen f. 26 Feb. 1861, København, d. 21 Jun. 1931, Jægersborg

|----2-Hermann Ferdinand Rolsted f. 22.01.1858, Sankt Nikolai, Holbæk, d. 7.07l 1925, Minneapolis.

|     + Mathilda Hertig f. 9 Nov. 1863, Sverige,, d. 7 Mar. 1933, Minneapolis, Minnesota, USA

|----2-Marie Frederikke Rolsted f. 23 Mar. 1860, Skt. Nicolaj, Holbæk, d. 27 Apr. 1877.

Læs beretning om slaget ved Isted

Find Rolsted person

Niels Anton Rolsted, f. 18 Jun. 1889, Skt. Jacob, København, d. 19 Feb. 1957, Vor Frue, var søn af Hans Christian og Johanne Lucia.

Han var gift med 1. Anna Marie Christiane Garner f. 9.09.1894, Frederiksberg, d. 2.08.1945  
2. Ebba Marston f. 22 Mar. 1905, Frederiksberg, d. 1998.

|    |---Hans Christian Vilhelm Rolsted f. 4.05.1854, Undløse, Holbæk,, d. 9.11.1916, Ordrup, Gentofte

|    |     + Johanne Lucia Andersen f. 26 Feb. 1861, København, d. 21 Jun. 1931, Jægersborg

|    |    |----4-Niels Anton Rolsted f. 18 Jun. 1889, Skt. Jacob, København, d. 19 Feb. 1957, Vor FrueEfterslægt

Efterslægt

Galleri

=

Niels Frederik Christian

Hans Christian Vilhelm

Michael Herman

Fra Godsarkivet

Niels Frederik
Christians breve

Hans Christian Rolsted grenen.


1-Hans Christian Rolsted f. 10.06.1796, Ny Sonnerupgård, Tuse, Kundby, Holbæk,, d. 24.01.1873, Bromme, Alsted, Sorø

 + Cathrine Marie Nielsen f. 26.04.1797, Kalundborg, Bromme, Sorø, d. 5.05.1877, Bromme, Alsted

|----2-Niels Frederik Christian Rolsted f. 29.06.1825, Butterup, Holbæk, d. 14.08.1861, Frydendal, Holbæk

|     + Frederikke Vilhelmine Halberg f. Efter Jun. 1831, København, d. 13 Apr. 1877, Trinitatis

|    |----3-Hans Christian Vilhelm Rolsted f. 4.05.1854, Undløse, Holbæk,, d. 9.11.1916, Ordrup.

|    |     + Johanne Lucia Andersen f. 26 Feb. 1861, København, d. 21 Jun. 1931, Jægersborg

|    |    |----4-Niels Anton Rolsted f. 18.06.1889, Skt. Jacob, København, d. 19.02.1957, Vor Frue

|    |    |     + Anna Marie Christiane Garner f. 9 Sep. 1894, Frederiksberg, d. 2 Aug. 1945

|    |    |    |----5-Bente Inger Rolsted f. 16 Jun. 1925, d. 8 Nov. 2004

|    |    |          + Robert Hansen

|    |    |         |----6-Torben Rolsted Hansen

|    |    |         |     + Mette Bech

|    |    |         |    |----7-Mikkel Rolsted

|    |    |         |----6-Finn Rolsted Hansen

|    |    |         |     + Marianne Lisa Nielsen

|    |    |         |    |----7-Ane Sophie Rolsted Nielsen

|    |    |         |----6-Annette Rolsted Hansen

|    |    |     + Ebba Marston f. 22 Mar. 1905, Frederiksberg, d. 1998

|    |    |----4-Hermann Nikolaj Rolsted f. 25 Jan. 1891, d. 1958

|    |    |----4-Valborg  Magdalene Margrethe Rolsted f. 21 Nov. 1893, København,, d. 7 Okt. 1953

|    |    |----4-Astrid Lucia Rolsted f. 25 Maj 1895, Sct. Jacobs Sogn, Kbh

|    |    |     + Georg Nicolai Bugge f. 31 Okt. 1892, Frederikshåb, Grønland, d. 28 Sep. 1972

|    |    |    |----5-Niels Bugge f. 30 Aug. 1919, d. 19 Jan. 1920

|    |    |    |----5-Leif Bugge

|    |    |    |----5-Tove Bugge

|    |    |    |----5-Kirsten Bugge

|    |    |    |----5-Inger Bugge

|    |    |    |----5-Arne Bugge

|    |    |          + Ellen Storm d. 2004

|    |    |----4-Inge Marie Elisabeth Rolsted f. 21 Jul. 1897, d. 26 Jan. 1958

|    |    |     + Erik Øster f. 21 Feb. 1899, d. 22 Sep. 1995

|    |    |----4-Ellen Rolsted f. 21 Aug. 1900, København

|    |          + Knud Marcher f. 16 Feb. 1887

|    |----3-Hermann Ferdinand Rolsted f. 22.01.1858, Sankt Nikolai, Holbæk, d. 7.07.1925, Minneapolis.

|    |     + Mathilda Hertig f. 9 Nov. 1863, Sverige,, d. 7 Mar. 1933, Minneapolis, Minnesota, USA

|    |    |----4-Rosa Marie Rolsted f. 26 Apr. 1884, d. 19 Apr. 1887, Minneapolis

|    |    |----4-Hazel Mathilda Rolsted f. 19 Mar. 1888, Minneapolis, d. 12 Feb. 1967, Minneapolis

|    |    |     + Harry F. Glennon

|    |    |----4-Anna Margrethe Rolsted f. 2 Apr. 1890, Minneapolis, d. Okt. 1971, Plymouth Minnesota

|    |          + Cecil Earl Arnold f. 9.08.1883, St. Croix Falls, Wisconsin, USA, d. Nov. 1971, Plymouth.

|    |         |----5-Lois Marcella Arnold

|    |         |----5-Jane Phyllis Arnold

|    |         |----5-John Earl Arnold f. 9.04.1926, Minneapolis, Minnesota, USA, d. 30.05.1993, Hutchinson.

|    |               + Elizabeth Jeanne Laliberte

|    |              |----6-John Earl Arnold

|    |              |----6-Jean Marie Arnold

|    |              |----6-Steven Arthur Arnold

|    |              |----6-James Fletcher Arnold

|    |                    + Christine Kay Pieri

|    |----3-Marie Frederikke Rolsted f. 23 Mar. 1860, Skt. Nicolaj, Holbæk, d. 27 Apr. 1877

|----2-Michael Hermann Rolsted f. 15 Nov. 1830, Butterup, Holbæk,, d. 1913

|----2-Margrethe Sophie Rolsted f. 14 Feb. 1835, Løvenborg, Butterup, Holbæk, d. 1913

|----2-Marie Nicoline Rolsted f. 14.02.1835, Butterup, Holbæk, d. 14.03.1835, Butterup, Holbæk

|----2-Hansine Henriette Tronier Læs Niels Frederiks’ Breve

Hans Christian Vilhelm Rolsted.


74 Skolelærereks. fra Jonstrup, 74—76 Huslærer (Holsteinborg Skovriderbolig), 77 Timelærer ved Kbh.s Kommuneskoler, 78 cand. phil., 82 fast ansat Lærer, 83 Lærer ved det kgl. Opfostringshus, 95 Skoleinspektør ved Oehlenschlager’sgades Friskole. 99—05 Formand i det pædagogiske Selskab, 00 Viceskoledirektør i Kbh., 04 R

Da ledelsen af Kbh.s skolevæsen 1901 omdannedes ved nedlæggelsen af den ene direktørpost og ansættelsen af to Vicedirektører, blev Rolsted den ene af disse med den kommunale skole som særligt embedsområde.


I Dansk Biografisk Leksikon skriver Chr. Buur bl.a.:
Som vicedirektør vandrede han om fra skole til skole for at iagttage og vejlede og derigennem være skoledirektørens rådgiver ved ansættelser og forfremmelser. Han var i disse år på mange måder initiativet og fremdriften ved skolevæsenet. Han var således med til at oprettelsen af hjælpeklasserne for småt begavede eller sent udviklede børn, og værneskolen for sinkerne. Ligeledes var han med til at indrette kursus i skolepraksis for unge vikarierende lærere og instruktionskursus for ansatte.
Han var i det hel en meget interesseret skolemand, lydhør og forstående over for nye strømninger inden for den pædagogiske verden.

1899-1905 var han formand for det pædagogiske selskab og var medlem af bestyrelsen for  selskabet af 7. Sept. 1898 til støtte af faderløs ungdom - han var selv syv år gammel blevet faderløs -, for Kbh.s. Husflidsforening og medlem af hovedkomiteen for Børnehjælpsdagen. Repræsentant i Forældreforeningen;

Har som en række betydende skolefolk, fået en vej i København opkaldt efter sig.

Venner af H.C.V. Rolsted har rejst en mindesten på Ordrup Kirkegård.

Niels og Frederikkes skæbne

Niels Anton Rolsted.

Hans Christian Vilhelm Rolsted og Johanne Lucia fik 6 børn.


1-Hans Christian Vilhelm Rolsted f. 4.05.1854, Undløse, Holbæk,, d. 9.11.1916, Kirkevej 30, Ordrup, Gentofte

 + Johanne Lucia Andersen f. 26 Feb. 1861, København, d. 21 Jun. 1931, Jægersborg

|----2-Niels Anton Rolsted f. 18.06.1889, Skt. Jacob, København, d. 19.02.1957, Vor Frue

|     + Anna Marie Christiane Garner f. 9 Sep. 1894, Frederiksberg, d. 2 Aug. 1945

|    |----3-Bente Inger Rolsted f. 16 Jun. 1925, d. 8 Nov. 2004

|          + Robert Hansen

|     + Ebba Marston f. 22 Mar. 1905, Frederiksberg, d. 1998   

|----2-Hermann Nikolaj Rolsted f. 25 Jan. 1891, d. 1958

|----2-Valborg  Magdalene Margrethe Rolsted f. 21.11.1893, København,, d. 7.10.1953

|----2-Astrid Lucia Rolsted f. 25 Maj 1895, Sct. Jacobs Sogn, Kbh

|     + Georg Nicolai Bugge f. 31 Okt. 1892, Frederikshåb, Grønland, d. 28.09.1972  

|    |----3-Niels Bugge f. 30 Aug. 1919, d. 19 Jan. 1920

|    |----3-Leif Bugge

|    |----3-Tove Bugge

|    |----3-Kirsten Bugge

|    |----3-Inger Bugge

|    |----3-Arne Bugge

|          + Ellen Storm d. 2004

|----2-Inge Marie Elisabeth Rolsted f. 21 Jul. 1897, d. 26 Jan. 1958

|     + Erik Øster f. 21 Feb. 1899, d. 22 Sep. 1995

|----2-Ellen Rolsted f. 21 Aug. 1900, København

      + Knud Marcher f. 16 Feb. 1887


OM GRENEN Hans Christian.

Hans Christian ernærede sig som herregårdsdgartner. Han havde fået et eksamensbevis som gartner i 1819 der gav han ret til, at forestå offentlige og private haveanlæg, underskrevet af ”Eksamenskommissionen for Gartnere”

Den uddannelse har sikret  ham jobbet som gartner ved Løvenborg, vi ved ud fra nedenstående brev at han har været gartner allerede i 1831, og i Folketællingerne fra 1834, 1840, 1845, og 1850 benævnes han som gartner ved Løvenborg og bor i Gartnerboligen.

I 1853 bliver han udnævnt til Skovrider ved Løvenborg, hvilket han var til 1864

 Slesvig den 26de Juli 1850

 Modt. den 30te Aften                                                                          


 Kjæreste Forældre!


 Endelig have vi da havt den Fornøielse at børsted Tydskerne alvorlig.

 Den 24de om Formiddagen stødte vore og Fjendens Forposter sammen omtrent

 1 Miil sønden for Flensborg. Fægtningen var haard og det varede lange førend  vore Tropper kunde bringe Fjenden til at rømme en Skov hvori den havde sat sig  fast, og hvorfra han ikke blev dreven langt, da Natten giorde Ende paa  Forfølgningen.


 Om Morgenen den 25de, saasnart det gryede ad Dag brøde vi igjen op og stødte  paa Fjenden ikke langt fra hvor vi holdt op at slaaes Dagen i forveien, her opstod  en morderisk Kamp; thi ikke alene var vor Fjende stærk, men Terrainet hvor vi  mødtes var overmaade gunstigt for et Forsvar, og det var ikke uden stort Tab og  vore Troppers mageløse Mod og Lyst til at bruge Bajonetten, der efter en langv-  arig og overmaade haard Kamp bragte Fjenden til at smøre Haser, som rigtignok  ogsaa gik lystigt da vi først fik ham paa glid.

 -Samme Aften besatte vore Tropper Byen Slesvig og imorges rykkede vor  Bataillon herind, hvor vi maaskee forblive for det Første, da vor Bataillons-  Commandeur, Oberstlieutenant du Plat, er ansat som Pladscommandant her i  Byen.
 Vi have mistet mange brave Officerer hvoriblandt General Schleppegrell. -


 Jeg maa nu slutte, da jeg som Følge af at jeg er conmmanderet til Assistance ved  Bataillonens Skrivestue har meget travlt i disse Dage; dog maa jeg tilføie at jeg selv  havde den Fornøielse at være dygtig med i Slaget og slap helskindet derfra.


 Alle Bekjendte bedes hilset.

 Deres hengivne Søn

          Niels


Det var Georg Nicolai Bugge der skrev indledningen til, Niels Frederik Rolsted breve til sine forældre, bl.a., om krigen 1848-1850

Niels Anton tog initiativ til at supplere og videreføre slægtsbogen fra 1905, men nåede desværre ikke at blive færdig inden hans bratte død i 1957.
Den endelige udgave forelå først i 1960 færdiggjort af : Fru Dyrlæge Ebba Rolsted, Førstelærer Niels Johannes Rolsted, Kølkær, Frk. Else Rolsted, Brønshøj, Tømrermester Peder Rolsted, Brønshøj, og Cykelhandler Kai Rolsted, Holbæk.

Galleri om Hans Christian grenen.

Her ses to fotos, formodentlig postkort, af gartnerboligen på Løvenborg
hvor bl.a Hans Christian boede som gartner på godset

Nedenstående annonce, Hos Gartner Rolsted på Løvenborg pr. Holbæk er to Geder og et Gedebukkelam at faae imod en billig Betaling, kunne man læse i Den vestsjællandske avis i 1822.

Mindesten på Ordrup Kirkegård.

#top

Her er en oversigt over kvarteret hvor
”H. V- Rolsteds Vej” ligger.

Klik for større foto.


Nedenstående artikel blev bragt i Slagelse-Posten, lørdag den 10.11.1906

Herunder kan ses et kopi af en af siderne, i et brev på to sider som Hans Christian skrev til baron Løvenskiold den 11. Marts 1831, under et af hans ophold i København.

Jeg tager mig hermed den underdanige frihed at skrive deres højvelbornige disse få linjer.

Formedels dette elendige vejr går det kun langsomt med hugning af pil og grønsnit thi arbejderne må næsten gå hjem for tidlig hver dag. - Den store elle og kastanje gren i haven ved engporten fik jeg godt ned men med megen umage, thi de hængte begge to fast. - I dag otte dage så jeg Viben første gang og i går så jeg Hejren og i dag så jeg først de små blå skovduer som man holder for en sneppes følgesvend, altså kan vi nu vente at se disse, i fald der kommer nogen i aar.

Mon Trine har slet ikke været vel i de sidste 8 dage af forkølelse, ondt i hovedet, tænderne og halsen men jeg vil dog med Guds hjælp håbe at det ikke får onde følger derimod er begge Drengene raske. - Fader var her i går og var frisk og vel. - Fruen Stricjer bedre sig hver dag.

Hvis Deres velhøjbårenhed befinder Dem vil vil det glæde os.

At den aller ? er velbefindende er vel ikke at spørge om.

Løvenborg den 11. Marts 1831   

Underdanigts
Rolsted

Hans Christians kone hed Cathrine Marie, men blev kaldt ”Trine”. Hun skrev den 10. Dec. 1822 et brev til Baron Løvenskiold i København. Teksten lyder som følger:


Hr Baronens meget nådige skrivelse af 23. November har jeg modtaget, hvorfor jeg hermed aflægger min underdanigste tak. Jeg glæder mig inderligt over hr baronens og madam Scherg vegne, for det gode som de havde udviklet for hende, men ligeså bedrøvelig blev jeg og min mand, da jeg så, at Baronens øjensvaghed atter var vendt tilbage. - Gud give, at det måtte være blevet godt igen, at vi kunne se dem gode hr Baron hos os i julen.


Fra den gode madam Scherg skal jeg hilse hr. Baronen og takke så mange gange. Nu kan hun være rolig for sit daglige udkomme. Til Julen, når hr Baronen kommer herud, vil hun mundtligt takke dem. Mit helbred er Gud være lovet ret bravt. Min mand og søster beder hr Baronen modtage deres undernanigste hilsner, og fra deres underdanige Trine Rolsted.


Løvenborg d; 10. December 1822.

Underdanigst

Trine Rolsted.

 

Modtaget fra Carsten Eggert Carlsen

Modtaget fra Carsten Eggert Carlsen

Hans Christian blev Ridder af Dannebrog
i 1904.

Klik for større tekst >>

Dødsannonce den 8 mak 1877

Viceskoledirektør Hans Rolsted, som i går afgik ved døden, vil være kendt af mange her på egnen.
Hans fader, godsforvalter R., døde i en ung alder, hvorefter Hans Rolsted og hans søskende fik deres hjem hos farbroderen, afdøde skovfoged Rolsted Bromme.
Herfra sendtes H. R. til Sorø akademi, hvor han blev student, og senere på Jonstrup seminarium. I en lang årrække tilbragte han sine ferier i Bromme og senere i Sorø.
Som forstander for opfostringshuset fik han ordnet og ledede selv en feriekoloni for drenge, der fik kost og logi på Sorø højskole, men tilbragte dagen med udflugter under forstanderen eller en lærers vejledning og tilsyn. Så vidt vi ved var dette det første forsøg i den retning, og det har siden fået mange efterligninger.